สัมมนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560ด้วยมูลนิธิโรงเรียนสิงห์สมุทรและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร เล็งเห็นว่านักเรียนเป็นเยาวชนและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า
เพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังความเป็นผู้นำ และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ กฎระเบียบของสังคมที่ถูกต้อง คณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง
เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม ซึ่งเป็นการทำงานที่ประสานกับเหล่านักเรียน ครู ไม่ว่าเป็นด้านกิจกรรม หรือการเรียนการสอนต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น
เพื่อประสานให้กิจกรรมสำเร็จไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสถาบัน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
3. เพื่อฝึกให้มีการยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นและกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
4. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เป็นแบบอย่างในการประพฤติ  ปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมและข่าวทั้งหมด


 1. Comeback Day#2
 2. Comeback Day#2
 3. การตรวจตราและควบคุมการดำเนินกิจการของมูลนิธิโรงเรียนสิงห์สมุทร
 4. โครงการเสริมศักยภาพนักเรียน เพื่อการสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ (JBAC) แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม.3
 6. กีฬาสีศิษย์เก่า
 7. วันครู ประจำปี พ.ศ. 2561
 8. วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี โรงเรียนสัตหีบ
 9. กลุ่มพี่ร้องน้องเชียร์ ประชุมเตรียมจัดงานใหญ่ กีฬาสีศิษย์เก่า
 10. โรงเรียนสิงห์สมุทร ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ 80 ปี
 11. วันสถาปนาโรงเรียนสิงห์สมุทร ปีการศึกษา 2560
 12. สัมมนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 13. สติ๊กเกอร์ 80 ปี โรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร
 14. กีฬาอัญมณี ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิงห์สมุทร
 15. เสื้อกีฬาอัญมณี ประจำปี 2560
 16. สนับสนุนสถานที่จัดทำกระทงของโรงเรียนสิงห์สมุทร
 17. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สัมภาษณ์คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร
 18. ร่วมแสดงความยินดี กับพลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง
 19. ประชุมมูลนิธิโรงเรียนสิงห์สมุทร ครั้งที่ 2/2560
 20. ประชุมการเตรียมงานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำปี 2560
 21. พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับอำเภอสัตหีบ
 22. งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำปี 2560
 23. โบว์ใหม่ รวมใจ...เป็นหนึ่งเดียว
 24. งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
 25. ประชุมเสื้อกีฬาอัญมณี ปี 2560
 26. พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำปี 2560
 27. ประชุมมูลนิธิโรงเรียนสิงห์สมุทร ครั้งที่ 1/2560
 28. งานนตลาดนัดศิษย์เก่าครั้งที่ 1
 29. งาน Comeback day
 30. ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
 31. แนะนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนสิงห์สมุทร
 32. ประกาศการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนสิงห์สมุทร อย่างเป็นทางการ
 33. สมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2560
 34. ประชุมหารือกับผู้บริหาร งาน "Comeback Day" แนะแนวการศึกษา และ "ตลาดนัดศิษย์เก่า ครั้งที่ 1"
 35. พิธีมอบธงสี ปีการศึกษา 2560
 36. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ครั้งที่ 1/2560
 37. งานฟุตบอล “SSA FOOTBALL MATCH DAY”
 38. ศิษย์เก่าสัตหีบ-สิงห์สมุทร และประชาชนทั่วไป แสดงพลัง “เลือดรักพ่อ” เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
 39. ศิษย์เก่ารุ่น 74 สีฟ้า เหมราช จัดกิจกรรม "Night Light Nice Life"
 40. ว่าที่ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 74 สีฟ้า แสดงพลัง "เลือดรักพ่อ" ได้เลือดแล้ว 114 ยูนิต จำนวน 47,700 ซีซี
 41. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ–สิงห์สมุทร ร่วมงานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสิงห์สมุทร ครบรอบ 79 ปี
 42. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ–สิงห์สมุทร พบ น้องๆ ว่าที่ศิษย์เก่าสัตหีบ-สิงห์สมุทร รุ่น 74 สีฟ้า เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เลือดรักพ่อ"
 43. ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2559 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร
 44. คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร พบ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร
 45. คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร พบผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร
 46. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ครั้งที่ 1/2559
 47. ประกาศจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทร อย่างเป็นทางการ
 48. นายทะเบียนสมาคมจังหวัด ตรวจการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร
 49. ตัวแทนคณะศิษย์เก่า ยื่นเอกสารจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ – สิงห์สมุทร เพื่อจดทะเบียนให้อย่างถูกต้องเป็นทางการ ต่อที่ทำการปกครอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 50. การประชุมศิษย์เก่าเพื่อขออนุมัติ จัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร อย่างเป็นทางการ
 51. จุดเริ่มต้นการยื่นจดทะเบียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร อย่างเป็นทางการ